De wet: behandelingen van kinderen ouder dan 16 jaar

Artikel 447 uit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomsten) zegt voor kinderen ouder dan 16 jaar het volgende: 

1. Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het verrichten van rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband houden.

Dat wil zeggen dat een kind van 16 jaar of ouder zelf kan bepalen of het een behandeling wil laten uitvoeren. 

Vervolgens zegt de wet:
 2.  De minderjarige is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen, onverminderd de verplichting van zijn ouders tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

Dit betekent dat de ouders de verplichting hebben de factuur van de behandeling te voldoen. Gelukkig worden de gangbare tandheelkundige behandelingen tot 18 jaar  vergoed uit de basisverzekering.  Afhankelijk van de polis van de ouder met wie hij tot zijn 18e is meeverzekerd kan een eigen bijdrage verschuldigd zijn of zijn niet (alle) behandelingen verzekerd.

De zorgverzekeraar zal in eerste instantie de factuur voor het deel dat niet vergoed wordt bij de jongere indienen. Kan die niet betalen, dan zijn de ouders verplicht deze rekening te voldoen. Hun verplichting om de kosten van verzorging en opvoeding te betalen blijft bestaan totdat hun kind achttien jaar is.  

In bijzondere gevallen wordt door de behandelaar een behandelplan opgesteld en een machtiging aangevraagd bij de zorgverzekering. De zorgverzekeraar bepaalt in dat geval of de behandeling vergoed wordt.