Privacyverklaring Tandheelkunde Zonnestraal

Je privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandheelkunde Zonnestraal streeft ernaar om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan.


Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

   NAW gegevens

  Geslacht

  E-mailadres

  Telefoonnummer

   Gegevens betreffende je gezondheid

   De naam van je zorgverzekeraar

   De naam van je andere zorgverleners

   Tijdstip van je afspraak

   Betalingsgegevens


Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken je persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.


Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

•   Het aanmaken van je account om je bij de praktijk in te schrijven

   Het inloggen op je account

   Het bijhouden van je medisch dossier

  Het inplannen van een afspraak

  Het uitvoeren van een behandeling

  Het bijhouden van door je aangegeven voorkeuren

   Het verbeteren van onze dienstverlening

   Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder je toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.


Bewaartermijnen

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van je medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Voor het bewaren van je betaalgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar uit de fiscale bewaarplicht.


Beveiligingsmaatregelen

Om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen De praktijk werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging en dat er binnen de praktijk een privacybeleid is opgesteld en geïmplementeerd.


Cookies op onze website

Voor het gebruik van onze website hebben we nu alleen functionele cookies nodig. Daarmee werkt onze website zoals het moet. 


Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om je van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.


Je rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van je gegevens. Ook kun je ons verzoeken om je gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van je gegevens. Je kunt bovendien je toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je kunt je verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tandheelkundezonnestraal.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 035-6252484. Wij streven ernaar om binnen 14 dagen op je verzoek te reageren.Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt je hier.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Onze contactgegevens

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kun je hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

R. de Hoog (functionaris gegevensbescherming)

Tandheelkunde Zonnestraal

Loosdrechtse Bos 15

1213 RH Hilversum


Telefoon: 035-6252484

E-mail: info@tandheelkundezonnestraal.nl .