Het patiëntendossier

Hoe leggen we een dossier aan?

Je dossier bij Tandheelkunde Zonnestraal

Op het moment dat je bij ons bent ingeschreven beginnen we met het aanleggen van het patiëntendossier. Deze bevat onder andere je eventuele dossier van de vorige tandarts maar ook je persoonsgegevens als geboortedatum, adres en telefoonnummer en je ziektekostenverzekering. Vanaf het eerste bezoek aan ons komen daar notities bij over je mondgezondheid, diagnoses en aantekeningen met betrekking tot onderzoeken en behandelingen. 

We zullen bij elke periodieke controle vragen naar je gezondheid en eventueel veranderd medicijngebruik. 

Al deze gegevens worden alleen gebruikt voor behandeling en vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens zijn veilig bij ons

Beveiliging van je gegevens

  Het patiëntendossier mag bij ons alleen worden ingezien door medewerkers die daartoe bevoegd zijn op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

  Je dossier wordt altijd veilig bewaard zodat de gegevens niet verloren raken en evenmin in verkeerde handen terecht komen.

  Lees hier  hoe wij omgaan met je privacy en dat van kinderen.


  Inzage, aanvulling of vernietiging

  Het patiëntendossier is eigendom van de praktijk. Natuurlijk heb je als patiënt een aantal rechten met betrekking tot dit patiëntendossier. Hieronder staat je een link waar je kunt zien welke rechten je hebt. 

  Jouw privacy en persoonsgegevens

  Your privacy and personal data

Bewaartermijn en overdracht van gegevens

Bewaartermijn en overdracht van gegevens

Je gegevens blijven in principe altijd bewaard in onze database.  De minimale bewaartermijn na beëindiging van de behandelrelatie bedraagt 15 jaar. 


Overdragen van de gegevens naar een nieuwe tandarts buiten onze praktijk

Wanneer je overstapt naar een andere tandarts buiten onze praktijk dragen we het patiëntendossier over aan deze nieuwe tandarts of aan jezelf, als de nieuwe tandarts nog niet bekend is .  

Voor de overdracht van je gegevens hebben we ook schriftelijke toestemming nodig. Dit mag per email vanaf het emailadres dat bij ons bekend is.

We kunnen alleen de gegevens van anderen dan jezelf aan je overdragen wanneer je daarvoor een  

•   schriftelijke toestemming met handtekening en een 

•   kopie van een ID van de betreffende persoon kunt overleggen. 

•   Een uitzondering hierop is wanneer je zaakwaarnemer bent van één van onze ingeschreven patiënten. Dan hebben we daarvan een bewijs nodig.

•   Dit geldt uiteraard niet voor je minderjarige kinderen.